Všeobecné obchodné podmienky predaja exterier.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou predaja tovaru prostredníctvom internetového obchodu exterier.sk. Prevádzkovateľom internetového obchodu /ďalej len eshop/ je Rehak Paving s.r.o., Dopravná 18, 955 01  Topoľčany, IČO: 31419810, IČ DPH: SK2020419434, zapísaná v OR vedenom Okresným súdov Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 3076/N, ďalej len predávajúci.

Právny vzťah

Dodanie a prevod vlastníckeho práva tovaru na kupujúceho sa uskutočňuje na základe kúpnej zmluvy, ktorá sa uzatvára formou záväznej písomnej objednávky kupujúceho. Objednávka v eshope exterier.sk je nezáväzná. Jej odoslaním nevzniká vlastnícky vzťah k tovaru ani povinnosť odberu tovaru.

Nezáväzná objednávka

Po vložení tovaru do nákupného košíka vytvoríte nezáväznú objednávku. Zákazník je povinný v kroku 2 "Prihlásenie" uviesť svoje osobné údaje a adresu dodania tovaru. O prijatí nezáväznej objednávky Vás budeme informovať odoslaním infomačného emailu. Najneskôr do 5 pracovných dní Vás kontaktujeme a spracujeme Vám presnú ponuku tovaru, vrátane obalov /palety, bigbagy/ a dopravy tovaru zo skladu predávajúceho. Taktiež upresníme termín dodania tovaru.

Objednávka sa po zaplatení predfaktúry za tovar stáva záväznou.

Tovar

Predmetom nezáväznej objednávky je tovar, ktorý kupujúci vloží do nákupného košíka. Ceny tovaru uvedené v eshope sú uvedené v EUR vrátane DPH, sú platné v deň zaslania nezáväznej objednávky. Doprava tovaru k zákazníkovi nie je zahrnutá v cene tovaru. Fotografie v eshope sú ilustračné. Vzorky tovaru sú inštalované na vzorkových plochách v spoločnosti Rehak Paving s.r.o. a vzorkových plochách výrobcov. Adresy vzorkových plôch sú uvedené v eshope v časti Inšpirujte sa.

Kúpna cena

Kúpna cena tovaru môže byť uhradená:
v hotovosti pri osobnom odbere tovaru
bezhotovostne - platba kartou pri osobnom odbere tovaru
bezhotovostne - uhradením predfaktúry na účet 1689603454/0200

Platby za dodávky sa uskutočňujú v zmysle dohodnutých platobných podmienok. Pri meškaní platby má predávajúci možnosť:

- trvať na okamžitej úhrade dlžnej sumy, pričom pozastaví ďalšie dodávky
- požadovať úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05% za každý deň po splatnosti posunúť dodací termín
- odstúpiť od zmluvy, pričom z toho vzniknuté náklady znáša kupujúci

Pri odstúpení predávajúceho od zmluvy v prípade, že je vyrobený tovar, ktorý sa nedá predať (osobitné vyhotovenie podľa podkladov kupujúceho), je predávajúci oprávnený hotové, prípadne rozpracované časti dodávky dať kupujúcemu k dispozícii a požadovať ich úhradu

Dodacie podmienky

Do 5 pracovných dní od prijatia nezáväznej objednávky Vás budeme kontaktovať a oznámime Vám termín dodania tovaru.  Tovar je dodávaný na paletách alebo v big-bagoch,ktoré sú zálohované.

Kupujúci je oprávnený na vlastné náklady vrátiť nepoškodené palety a bigbagy do 2 mesiacov od dodania tovaru do sídla prevádzkovateľa e-shopu - Dopravná 18, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika. Súčasne s vrátením paliet a bigbagov predloží doklad o nákupe tovar.  Predávajúci odoberie nepoškodené palety a bigbagy,vráti za ne zálohu v lehote do 14 dní. Ak palety alebo big-bagy budú vrátené po 2.mesiacoch od prevzatia tovaru, predávajúci si účtuje amortizáciu zo zalohovanej sumy 20%.

Záruka

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na dodaný tovar záruku 2 roky.  Všetky výrobky predávané v eshope podliehajú harmonizovaným európskym normám, sú označené značkou CE a majú vystavené prehlásenie o zhode. V prípade požiadavky zašleme prehlásenia o zhode a certifikáty na emailovú adresu zákazníka.

Obmedzenie záruky

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku abnormálneho, chybného alebo neprimeraného použitia a neodbornej manipulácie.
Pri betónových výrobkoch sa záruka nevzťahuje na odlišnosti v odtieňoch povrchovej farebnosti a tiež na odlišnosti spôsobené vápenným alebo železitým výkvetom. Betón, z ktorého je tovar vyrobený sa vyrába z čisto prírodných materiálov - piesok, štrk, cement a voda. V dôsledku tohto zloženia dochádza k prirodzenému kolísaniu ich vlastného zloženia .V náväznosti na ďalšie faktory pôsobiace počas výroby a skladovania  môže dôjsť k vzniku vápenných výkvetov /vystúpenie voľného vápna obsiahnutého v cemente na povrch tovaru/ alebo železitých výkvetov /vystúpenie zlúčenín železa z použitého piesku a štrku na povrch tovaru/. Zabrániť vzniku drobných farebných odlišností a výkvetov nie je technologicky možné ani použitím najpokrokovejších chemických prísad. Farebné rozdiely môžu byť rôznej intenzity  a v žiadnom prípade nemajú vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti výrobkov.
Záruka sa tiež nevzťahuje na vady spôsobené použitím chemických rozmrazovacích látok v zimnom období.

Postup v prípade reklamácie

Kupujúci je povinný si vizuálne prezrieť tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na tovare zrejmé mechanické poškodenie alebo je tovar neúplný, má nárok neprevziať tovar. Reklamácie produktov prijímame len v písomnej forme. Kupujúci spolu s dokladom o kúpe pošle na našu poštovú alebo emailovú adresu popis závady a priloží k nej foto dokumentáciu.  Ak zjavné vady nebudú reklamované do 7 dní odo dňa prevzatia dodávky, právo zo zodpovednosti za vady kupujúcemu zaniká. Pri skrytých vadách kupujúci musí tieto reklamovať neodkladne po zistení, v rámci záručnej lehoty. Reklamáciu budeme riešiť v zákonom stanovenej lehote.

Kupujúci odoslaním nezáväznej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený na internetovom portáli www.exterier.sk.

Každý tovar zakúpený na www.exterier.sk je odovzdaný odberateľovi s daňovým dokladom (kópia dodacieho listu, príjmový doklad z registračnej pokladne, alebo faktúra), ktorý slúži aj ako záručný list. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje odberateľ podpisom na kópiu dodacieho listu alebo je odsúhlasením zaplatenie sumy. Pokiaľ nie je tovar odobraný osobne, je prevzatím okamih prebratia tovaru dopravcom, ako splnomocnenou osobou. Ak odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom/ príjmovým dokladom z registračnej pokladne a skutočne dodaným tovarom v druhu, množstve, poprípade zistí viditeľné vady, je odberateľ povinný zaslať najneskôr do 72 hodín od dodania tovaru preukázateľným spôsobom písomnú správu dodávateľovi. Pokiaľ tak odberateľ neurobí, nemusí mu byť neskoršia reklamácia uznaná.

Záručné podmienky

Na tovar predávaný na www.exterier.sk sa vzťahuje záruka  24 mesiacov, alebo predĺžená špecifická záruka, ktorú dáva na tovar výrobca  a to  od dňa odobratia tovaru, resp. pri predlžených zárukách výrobcov od dátumu odobratia tovaru od výrobcu.

Odberateľ je povinný sa pri používaní tovaru, zvlášť pri jeho pokládke, riadiť pravidlami, ktoré sú uvedené v „Návode na použitie výrobkov " príslušného výrobcu. Tento návod je voľne prístupný v predajni firmy Rehak Paving s.r.o.,Dopravná 18, 955 01 Topoľčany ako aj na internetovej stránke jednotlivých výrobcov.

K účinnému uplatňovaniu reklamácie je treba, aby odberateľ v záručnej dobe, a bezodkladne po zistení vady, oznámil písomne, príp.prostredníctvom  elektronickej pošty, dodávateľovi zistené závady a dostatočne podrobne opísal, prípadne zaslal fotodokumentáciu,ako sa tieto vady prejavujú.

Ak ide o výrobcom uznanú vadu, ktorá sa nedá odstrániť,má odberateľ právo na výmenu tovaru alebo primeranú dodatočnú zľavu z ceny tovaru.

Pri výmene tovaru trvá pôvodne uzavretá zmluva medzi dodávateľom a odberateľom, preto ani jednej zmluvnej strane nevzniká nárok na vyrovnanie prípadného cenového rozdielu.

Dodávateľ bude kontaktovať odberateľa do 2 pracovnýchdní odo dňa doručenia reklamácie.

Oprávnená reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30dní odo dňa zahájenia reklamačného konania, pokiaľ sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak. Počas tejto doby nebeží záručná doba.

Ak odberateľ ešte dodávateľovi neuhradil cenu za reklamovaný tovar , je odberateľ oprávnený prerušiť reklamačné konanie až do doby zaplatenia tovaru.

Pokiaľ nebude medzi odberateľom a dodávateľom dohodnuté inak, postupuje sa pri vybavovaní reklamácie podľa Obchodného zákonníka alebo podľa Občianskeho zákonníka.

Prípadné reklamácie na výrazné odlišnosti v odtieňoch farebnosti dodaného tovaru je možné uplatniť výhradne pred jeho pokládkou alebo použitím.

K uplatneniu práva reklamácie je kupujúci povinný predložiť :
a) faktúru alebo príjmový doklad z registračnej pokladne s vyznačeným dátumom predaja
b) dodací list s vyznačením dátumu odobratia tovaru, v ktorom nesmú byť prepisované a dopisované žiadne údaje.

Záruka sa nevzťahuje

Na vady vzniknuté dôsledkom abnormálneho, chybného alebo neprimeraného použitia, neodbornej manipulácie s tovarom a na vady spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou.    

Na vady vzniknuté nesprávnou pokládkou a nedodržaním pokynov návodov na použitie.

Na drobné odlišnosti v odtieni farebnosti dodaného tovaru . Farebné prevedenie kolormixových povrchov je potrebné posudzovať na celej vydláždenej ploche. Nie je možné posudzovať iba jednotlivé kamene.

Na odlišnosti spôsobené vápenným výkvetom (tj. vystúpenie volného vápna, obsiahnutého v cemente, na povrch tovaru) alebo železitým výkvetom (tj. vystúpenie zlúčenín železa z použitého piesku a štrku na povrch tovaru). Zabrániť vzniku vápenných alebo železitých výkvetov je aj za použitia najpokrokovejších chemických prísad technologicky nemožné. Prípadné výkvety nemajú absolútne žiadny vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti tovaru ak ich zmiznutiu spravidla dôjde pôsobením poveternostných vplyvov a bežným mechanickým namáhaním.

Na odlišnosti spôsobené odtlačkom použitých separačných sietí alebo papiera, ktorými sú jednotlivé vrstvy na paletách preložené.

Na vady spôsobené neodstránením oceľovej pásky.

Na vady vzniknuté znečistením povrchu dlažby, hlavne zeminou, mulčovacou kôrou, tlejúcim lístím ,olejom, závlahovou vodou atď.

Na vady tovaru vzniknuté pri preprave v prípade nedostatočného upevnenia napr. gurtňami

Na vady tovaru vzniknuté pôsobením chemických látok na báze zlúčenín chlóru.

Na vady na vratných paletách spôsobené neprimeranou manipuláciou

Betónové výrobky sú odolné proti priamemu pôsobeniu chemických rozmrazovacích látok. Musia však byť dodržané najvyššie prípustné dávky na plošnú jednotku krytu v zmysle platnej vyhlášky.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok  nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013. Reklamačný poriadok ruší všetky predchádzajúce pravidlá pri vybavovaní reklamácii a záruk obchodného tovaru. Spoločnosť Rehak Paving s.r.o, si vyhradzuje právo na zmeny tohoto reklamačného  poriadku.