Mali by ste vedieť

Farebné odchýlky


Farebné betónové výrobky sa vyrábajú z prírodných materiálov, preto sa u nich môžu vyskytnúť menšie alebo väčšie rozdiely vo farebnosti. Spôsobuje ich kamenivo, ktoré v prírode nie je vždy rovnaké. Práve odchýlky vo farebnosti podčiarkujú prirodzený vzhľad výrobkov. Aj pôsobením rôzneho denného svetla sa môže dlažba a betónové výrobky javiť v jemnej farebnej odlišnosti. Rozdiely vo farebnosti sa môžu prejaviť pri výrobkoch rovnakého druhu zhotovených podľa rozličných výrobných postupov, resp. podľa rovnakých postupov, ale nie v rovnakom čase. Farebnosť týchto výrokov sa používaním a pod vplyvom bežných poveternostných vplyvov zvyčajne vyrovná.
Odporúčame:
Pre elimináciu farebných odchýlok sa odporúča pri pokladaní dlažby kombinovať výrobky z viacerých paliet súčasne.

Viacfarebné povrchy

Farebné rozloženie vrchnej vrstvy palety nemusí byť identické s ostatnými vrstvami. Technológia výroby totiž nezaručuje rovnomerné rozloženie farieb v jednotlivých vrstvách.
Odporúčame:
Pre dosiahnutie rovnomerného rozptýlenia farebných odtieňov do dláždenej plochy je nutné pri pokladaní kombinovať kusy dlažby minimálne z troch paliet súčasne a z rôznych vrstiev. Práve náhodnosť výberu jednotlivých kusov vytvára žiadaný efekt.

Vznik výkvetov

Výkvety sú biele vápenaté zrazeniny, ktoré sa vytvárajú na povrchu betónových
výrobkov. Vznikajú vplyvom chemických reakcií v betóne pri nízkej teplote a vysokej vlhkosti. Tento jav je prirodzený a nakoľko sa betón skladá výlučne z prírodných materiálov, musíme s určitým výskytom výkvetov vždy počítať. Náchylné na tvorbu výkvetov sú aj trvalo podmáčané plochy zrážkovou vodou vo svahu a na jeho úpätí, prípadne plochy v trvalom tieni, s pomalým alebo nedostatočne odvodneným podložím. Keďže každá dávka betónovej zmesi obsahuje nadbytočné vápno, neexistuje betónový prvok, ktorý nie je náchylný na vytváranie výkvetov. Ich výskyt je teda prirodzený. V žiadnom prípade však výkvety neovplyvňujú úžitkové a mechanické vlastnosti betónových výrobkov.
Odporúčame:
Po uložení dlažby by sa mal materiál na vyplnenie škár ponechať na povrchu v podobe tenkej vrstvy v nasledujúcich troch až štyroch mesiacoch. Treba dbať na to, aby boli škáry stále správne vyplnené. Škárovací piesok totiž podporuje odstraňovanie výkvetov. Počasie na jednej strane spôsobuje problém s výkvetmi, na druhej strane sa však postará aj o ich zmiznutie. Výkvety dážď spravidla zmyje za jeden až dva roky. Vápenec, ktorý sa usadil na povrchu dlažby, sa účinkom dažďa a iných poveternostných vplyvov postupne zoderie
a výkvety sa stratia.

Odlupovanie hrán


Ak sa betónová dlažba ukladá nadoraz, vznikajú veľmi úzke škáry. Ak takto poukladaná spodná vrstva podložia nie je dostatočne zhutnená, vzniká nebezpečenstvo, že pri vibráciách a následnom zaťažovaní plochy, budú hrany dlažby vystavované veľkým tlakom, ktorým ani betóny najvyšších tried a kvalít nie sú schopné odolať. Výsledkom je potom odlupovanie hrán. V tomto prípade nejde o chybu výrobku, ale o nesprávne zvolený postup pri položení dlažby.
Odporúčame:
Pri pokladaní dlažby je potrebné dostatočne zhutniť podkladovú vrstvu a dodržiavať rozostup škár s veľkosťou rastra 3 až 5 mm medzi dlažbovými prvkami.